Projecten

De projecten van Con Zaat en CZT Ruimtelijk Advies

Hoge Hexel is een dorpskern in Twente; een kleine kern van geconcentreerde bebouwing op de flank van een stuwwal. Omdat er sprake is van bedrijfsverplaatsing aan de rand van deze kern is een ruimtelijke visie opgesteld over de toekomst van Hoge Hexel.

analyse van structuren van Hoge Hexel
analyse van structuren van Hoge Hexel

De structuur van de kern is in beeld gebracht op basis van de lagen van historie, landschap en ondergrond. De ligging op de helling van de stuwwal en de analyse van de structuur vormt het  uitgangspunt voor het ontwerp. Door het reliëf in beeld te brengen in de vorm van een boomsingel en een waterloop wordt de hooggelegen es verbonden met het laagliggende beekdal. Op de locatie die vrijkomt door het vervallen van milieucontouren kan nieuwe woningbouw ontwikkeld worden in de nieuwe interpretatie van het agrarisch erf.

ontwerpschets
ontwerpschets
vogelvlucht
vogelvlucht

 

 

 

 

 

 

Een vrijliggend erf, bestaande uit diverse woningen komt in het open landschap ter zijde van het dorp te liggen, uitkijkend over het beekdal. Als laatste wordt een monumentale schuur, met kenmerkend vlechtwerk van stro als gevelbekleding, onderdeel van een horeca-gelegenheid aan de rand van de kern.

vogelvlucht Hoge Hexel
vogelvlucht Hoge Hexel

Het plan is opgesteld in opdracht van de diverse grondeigenaren en gebruikt om de financiele en politieke haalbaarheid van de bedrijfsverplaatsingen te onderzoeken. Hoewel alle partijen positief tegenover de in beeld gebrachte toekomstvisie staan is er -met name door de slechte economische tijd- geen vervolg aan de ontwikkeling gegeven.

Opdrachtgevers:    Diverse particuliere grondeigenaren
locatie:                   Hoge Hexel (gemeente Wierden)
datum:                   2011

Toekomstvisie voor de sociaal maatschappelijke voorzieningen door actieve participatie

Enkele jaren geleden is er door ons een studie verricht naar de ruimtelijke en programmatische invulling van de sociaal maatschappelijke voorzieningen in de wijk het Oude Westen in Rotterdam. Toentertijd waren we ons er niet van bewust maar achteraf bezien was het een placemaking-project zoals dat hoort. De opgave was gericht op de verschillende gebouwen en ruimten voor wijk en gelijktijdig was het de opgave bestaande en nieuwe organisaties te betrekken bij een nieuwe inrichting en gebruik ervan. Deze opgave is onderzocht en van advies voorzien door Hugo Greeven van Greeven & Van der Ven Advies en Con Zaat in opdracht van de Centrumraad van Rotterdam. ...continue reading

In opdracht van de projectontwikkelaar is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor een tweetal appartementengebouwtjes in een Twentse stad. Deze appartementen liggen binnenstedelijk op een locatie die vrijkomt door het vertrek van een garagebedrijf.

Belangrijk is de inpassing -ruimtelijk en visueel- van de nieuwe ontwikkeling in de bestaande woonwijk. Uit de ruimtelijke analyse blijkt dat de omgeving bestaat uit voornamelijk vrijstaande woningen in een lommerrijke setting, de kappen van de woningen staan haaks op de ruimte.

analyse van groen, rood en richtingen.
analyse van groen, rood en richtingen.

...continue reading

Status: in uitvoering
opdrachtgever: Explorius BV

locatie: Den Ham (gemeente Twenterand)
datum: februari - december 2012

Aan de zuidkant van het dorp Den Ham wordt 10 hA grond ontwikkeld als bedrijventerrein. CZT Ruimtelijk Advies heeft in 2012 het stedenbouwkundig plan en de beeldkwaliteitscriteria voor deze locatie ontworpen.

Essentieel voor de opgave waren de landschappelijke randen, de noodzakelijke waterberging en interne flexibiliteit. Dit bedrijventerrein wordt onderdeel van het aanzicht van Den Ham. Het regenwater moet binnen het project worden opgevangen en gebufferd.  En de inrichting moet ruimte bieden aan alle maten bedrijven, inclusief woonwerkwoningen. Kortom een interessante opgave voor een dragende en beeldbepalende structuur die een maximum aan vrijheden organiseert.

Stedenbouwkundige Ontwerp Kroezenhoek - Den Ham
Stedenbouwkundige Ontwerp Kroezenhoek - Den Ham

Door het gebied is een centrale as ontworpen, deze brengt organisatie en verkeersontsluiting. maar het is ook de drager van ruimtelijke kwaliteit dor de doorlopende bomenrij. Tevens is de centrale zone breed genoeg voor een waterpartij die in niveau kan fluctueren (het profiel laat een niveaustijging van 40 cm toe) waarmee voldoende waterberging wordt gemaakt. Op de knik in de centrale as is een klein bastion gemaakt, een landschappelijk element met wat bankjes waar even genoten kan worden van het groene uitzicht.

principe Centrale As
principe Centrale As

 

De verkaveling is zeer flexibel. Het middengebied kan op vele wijzen worden opgedeeld in grote en kleine kavels, terwijl de kavels langs de randen een gefixeerde dieptemaat hebben maar variabel zijn in hun breedtemaat. Aan de landschapszijde en de dorpskant worden beeldkwaliteitscriteria meegenomen, met name gericht op een rustig en samenhangend beeld. Aan de zuidzijde is bewust de voorzijde van de kavels gericht op het landschap waardoor een samenhangend kwaliteitsbeeld kan ontstaan.

verkeer prent
verkeer
functionele prent
programma
water prent
water

 

 

 

 

 

Het regenwater van het terrein wordt verzameld in bekkens aan de nood en zuidzijde en in de centrale waterpartij. Dit watersysteem is gescheiden middels een lage grondwal van de watergangen in het aansluitende landschap, hierdoor kan water vastgehouden worden. Het niveau van het water kan met 40 cm toenemen zonder overlast voor het bedrijfsterrein, dit is voldoende voor de . Middels een waterinlaat, een rondlopend systeem en een geknepen uitlaat ontstaat een gereguleerde doorstroming. Hierdoor wordt piekbelasting op het omliggende watersysteem voorkomen.

Laat ik deze bijdrage starten met mijn felicitaties aan de spelers, de staf, het bestuur en de supporters van Go Ahead Eagles. Met goed spel en klinkende overwinningen is het seizoen 2012/13 beeindigd met de promotie van Go Ahead naar de Eredivisie. Voor het eerst sinds 17 jaar speelt de club weer op het hoogste podium, en ook komend seizoen zal ik erbij zijn.

stadion GAE

Eind 2012 heb ik, in opdracht van Go Ahead Eagles, het Masterplan samengesteld ...continue reading

Je hebt ambities als bedrijf in verhuur en transport, je groeit uit het boerderij waar je bent gestart en je wilt nieuwe bedrijfsruimte realiseren. Dan krijg je de vraag van de gemeente naar wat je allemaal wilt, niet alleen nu maar vooral ook daarna. En gelijktijdig geeft de gemeente aan dat je ook nog op een opvallende locatie zit, die aanleiding geeft tot een hoog ambitieniveau.zicht turfkade

...continue reading

status: stedenbouwkundige verkenning
opdrachtgever: lokale ondernemer

locatie: Wierden
datum: Mei 2012

Recent is de A35 opgewaardeerd tot snelweg, de nieuwe afslag Wierden leidt tot gedachten van knooppuntontwikkeling. Aan de noordzijde zien we dan ook ideeën voor een Van der Valkhotel. De eigenaar van het autobedrijf in de zuidelijke oksel van de afslag heeft eveneens ambities.zicht 06

 

...continue reading

opdrachtgever: Go Ahead Eagles, Cambio & Stadswerkplaats Deventer
Locatie: Voorstad Oost - Deventer
Datum: september 2012

In een tweetal rondes is een voorstel ontstaan en uitgewerkt voor de tijdelijke invulling (ca 5 jaar) voor een tweetal terreinen in Voorstad - Oost in Deventer. ...continue reading

opdrachtgever: particulierHoge HExel, ruimtelijke verkenning 1
locatie: Hoge Hexel, gemeente Wierden
datum: juni 2011

Als visie op de ontwikkelmogelijkheden in het buurtschap Hoge Hexel is door CZT Advies een ontwerp gemaakt. Uitgangspunt is het vrijkomen van enkele locaties door de verhuizing van een zeugenopfokbedrijf. Binnen de hierdoor vrijkomende geurcontour is een interessante ontwikkeling mogelijk. ...continue reading