Tag Archives: bedrijven

Status: in uitvoering
opdrachtgever: Explorius BV

locatie: Den Ham (gemeente Twenterand)
datum: februari - december 2012

Aan de zuidkant van het dorp Den Ham wordt 10 hA grond ontwikkeld als bedrijventerrein. CZT Ruimtelijk Advies heeft in 2012 het stedenbouwkundig plan en de beeldkwaliteitscriteria voor deze locatie ontworpen.

Essentieel voor de opgave waren de landschappelijke randen, de noodzakelijke waterberging en interne flexibiliteit. Dit bedrijventerrein wordt onderdeel van het aanzicht van Den Ham. Het regenwater moet binnen het project worden opgevangen en gebufferd.  En de inrichting moet ruimte bieden aan alle maten bedrijven, inclusief woonwerkwoningen. Kortom een interessante opgave voor een dragende en beeldbepalende structuur die een maximum aan vrijheden organiseert.

Stedenbouwkundige Ontwerp Kroezenhoek - Den Ham
Stedenbouwkundige Ontwerp Kroezenhoek - Den Ham

Door het gebied is een centrale as ontworpen, deze brengt organisatie en verkeersontsluiting. maar het is ook de drager van ruimtelijke kwaliteit dor de doorlopende bomenrij. Tevens is de centrale zone breed genoeg voor een waterpartij die in niveau kan fluctueren (het profiel laat een niveaustijging van 40 cm toe) waarmee voldoende waterberging wordt gemaakt. Op de knik in de centrale as is een klein bastion gemaakt, een landschappelijk element met wat bankjes waar even genoten kan worden van het groene uitzicht.

principe Centrale As
principe Centrale As

 

De verkaveling is zeer flexibel. Het middengebied kan op vele wijzen worden opgedeeld in grote en kleine kavels, terwijl de kavels langs de randen een gefixeerde dieptemaat hebben maar variabel zijn in hun breedtemaat. Aan de landschapszijde en de dorpskant worden beeldkwaliteitscriteria meegenomen, met name gericht op een rustig en samenhangend beeld. Aan de zuidzijde is bewust de voorzijde van de kavels gericht op het landschap waardoor een samenhangend kwaliteitsbeeld kan ontstaan.

verkeer prent
verkeer
functionele prent
programma
water prent
water

 

 

 

 

 

Het regenwater van het terrein wordt verzameld in bekkens aan de nood en zuidzijde en in de centrale waterpartij. Dit watersysteem is gescheiden middels een lage grondwal van de watergangen in het aansluitende landschap, hierdoor kan water vastgehouden worden. Het niveau van het water kan met 40 cm toenemen zonder overlast voor het bedrijfsterrein, dit is voldoende voor de . Middels een waterinlaat, een rondlopend systeem en een geknepen uitlaat ontstaat een gereguleerde doorstroming. Hierdoor wordt piekbelasting op het omliggende watersysteem voorkomen.

Weer een hip concept, werklandschappen, maar mogelijk is het geen inrichtingsconcept maar een schreeuw om aandacht.  In een bijeenkomst met de provincie Gelderland die ik onlangs heb mogen bezoeken is gezocht naar de inhoud van het begrip werklandschappen.  De algehele conclusie was dat het meer een manier van denken en doen is ten aanzien van het ontwikkelen van werkgebieden.

Het is meer dan een plukje schaamgroen bij een kantorenpark, hoewel ook dat al belangrijk is gezien een recent onderzoek van Alterra. Hieruit blijkt blijkt dat buitenlucht gezond is (wisten we dat niet meer). Meer buitenlucht draagt veel bij aan ziektepreventie, stellen de onderzoekers. In Engeland is wandelen in het groen op doktersvoorschrift al heel gewoon. Veel mensen doen dat ook liever en houden het langer vol dan het bezoeken van een sportschool. Wandelen tijdens het werk kan spier- en gewrichtsklachten door beeldschermwerk voorkomen, is goed tegen overgewicht en helpt tegen psychische klachten, terwijl het voor werkgevers een bijzonder goedkope voorziening is.

In 2006 heeft de VROMraad het advies Werklandschappen uitgebracht, hierin wordt aandacht gevraagd voor de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen. De kern van dit advies is dat de huidige planning, ontwikkeling en beheer van bedrijventerrein niet aansluit bij de vraag van de markt en de ambities van onze samenleving. Het advies richt zich dan ook op een andere manier van denken en handelen ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Dit lovenswaardig streven krijgt een vervolg in de pilots en verkenningen van de provincie Gelderland.

De discussie tijdens de bijeenkomst splitste zich dan ook in twee delen, wat is een werklandschap, en hoe ontwikkel je het. De essentie van wat een werklandschap is komt eigenlijk neer op een kwalitatieve omgeving met een mix van (in hoofdzaak) werken, wonen, recreatie en landschap. Hierbij direct de kanttekening dat iedere vraag en locatie anders is en dat de verhoudingen van de mix lokaal worden bepaald.

Daarnaast is er de vraag van hoe je een werklandschap ontwikkeld. De conclusie was hierbij dat er sprake is van lokaal maatwerk, waarbij de uitgangspunten van de ondergrond (landschap, historie, etc), de beleidsaspecten (economie, sociaal, etc) en de specifieke vraag moet leiden tot meerwaarde. Belangrijk hierbij is dat er sprake is van maatwerk waarin de specifieke vraag wordt opgelost voor de specifieke kansen van de locatie. Kortom de roep om integraal ontwerpen met een grote mate van flexibiliteit.

In mijn visie ligt hier een taak voor een strategisch denkende overheid, die kan sturen en onderhandelen maar die ook door een juist inzet hanteert van het instrumentarium van stedebouwkundige plannen, beeldkwaliteitplannen en de R.O. middelen van bijvoorbeeld het bestemmingsplan. Doel hierbij is een kwalitatieve mix van landschap, werkgebieden met mogelijk wonen en recreëren die een lange tijd mee kan gaan.

De belangrijkst opmerking was dan ook dat werklandschappen vooral een term zijn die het denken over bedrijventerreinen weer op de kaart moet zetten.