Tag Archives: beeldkwaliteitsplan

In opdracht van de projectontwikkelaar is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor een tweetal appartementengebouwtjes in een Twentse stad. Deze appartementen liggen binnenstedelijk op een locatie die vrijkomt door het vertrek van een garagebedrijf.

Belangrijk is de inpassing -ruimtelijk en visueel- van de nieuwe ontwikkeling in de bestaande woonwijk. Uit de ruimtelijke analyse blijkt dat de omgeving bestaat uit voornamelijk vrijstaande woningen in een lommerrijke setting, de kappen van de woningen staan haaks op de ruimte.

analyse van groen, rood en richtingen.
analyse van groen, rood en richtingen.

...continue reading

Status: in uitvoering
opdrachtgever: Explorius BV

locatie: Den Ham (gemeente Twenterand)
datum: februari - december 2012

Aan de zuidkant van het dorp Den Ham wordt 10 hA grond ontwikkeld als bedrijventerrein. CZT Ruimtelijk Advies heeft in 2012 het stedenbouwkundig plan en de beeldkwaliteitscriteria voor deze locatie ontworpen.

Essentieel voor de opgave waren de landschappelijke randen, de noodzakelijke waterberging en interne flexibiliteit. Dit bedrijventerrein wordt onderdeel van het aanzicht van Den Ham. Het regenwater moet binnen het project worden opgevangen en gebufferd.  En de inrichting moet ruimte bieden aan alle maten bedrijven, inclusief woonwerkwoningen. Kortom een interessante opgave voor een dragende en beeldbepalende structuur die een maximum aan vrijheden organiseert.

Stedenbouwkundige Ontwerp Kroezenhoek - Den Ham
Stedenbouwkundige Ontwerp Kroezenhoek - Den Ham

Door het gebied is een centrale as ontworpen, deze brengt organisatie en verkeersontsluiting. maar het is ook de drager van ruimtelijke kwaliteit dor de doorlopende bomenrij. Tevens is de centrale zone breed genoeg voor een waterpartij die in niveau kan fluctueren (het profiel laat een niveaustijging van 40 cm toe) waarmee voldoende waterberging wordt gemaakt. Op de knik in de centrale as is een klein bastion gemaakt, een landschappelijk element met wat bankjes waar even genoten kan worden van het groene uitzicht.

principe Centrale As
principe Centrale As

 

De verkaveling is zeer flexibel. Het middengebied kan op vele wijzen worden opgedeeld in grote en kleine kavels, terwijl de kavels langs de randen een gefixeerde dieptemaat hebben maar variabel zijn in hun breedtemaat. Aan de landschapszijde en de dorpskant worden beeldkwaliteitscriteria meegenomen, met name gericht op een rustig en samenhangend beeld. Aan de zuidzijde is bewust de voorzijde van de kavels gericht op het landschap waardoor een samenhangend kwaliteitsbeeld kan ontstaan.

verkeer prent
verkeer
functionele prent
programma
water prent
water

 

 

 

 

 

Het regenwater van het terrein wordt verzameld in bekkens aan de nood en zuidzijde en in de centrale waterpartij. Dit watersysteem is gescheiden middels een lage grondwal van de watergangen in het aansluitende landschap, hierdoor kan water vastgehouden worden. Het niveau van het water kan met 40 cm toenemen zonder overlast voor het bedrijfsterrein, dit is voldoende voor de . Middels een waterinlaat, een rondlopend systeem en een geknepen uitlaat ontstaat een gereguleerde doorstroming. Hierdoor wordt piekbelasting op het omliggende watersysteem voorkomen.

Social media zijn het, brengen mensen en ideeën bij elkaar. Dus iedereen bookt face, googled+ of tweet zijn 140letterige gedachten rond. Ieder onderzoekt de carrières van anderen op LinkedIn.

Tuurlijk ben ik ook te vinden op deze media. Leuk voor je contacten en vooral een prettig tijdverdrijf. Maar er is één uitzondering, één social site die mij echt inspireert: Pinterest

Pinterest is een site waarin beelden kunnen worden verzamelt, georganiseerd op thema en deelt. Pinterest maakt het mogelijk de inbreng van anderen te volgen en ook deze beelden weer te delen. Hierdoor ontstaat een wereldwijde foto-verzameling die overal wel afbeeldingen van kent. Natuurlijk is er ook een slimme zoekfunctie.

Pinterest maakt het voor mij mogelijk inspirerende beelden te verzamelen, te gebruiken en te delen. bijvoorbeeld in het thema Urban Inspirations probeer ik de stad zoals ik hem op mijn netvlies heb vast te houden.

pinterestknip

 

Je hebt ambities als bedrijf in verhuur en transport, je groeit uit het boerderij waar je bent gestart en je wilt nieuwe bedrijfsruimte realiseren. Dan krijg je de vraag van de gemeente naar wat je allemaal wilt, niet alleen nu maar vooral ook daarna. En gelijktijdig geeft de gemeente aan dat je ook nog op een opvallende locatie zit, die aanleiding geeft tot een hoog ambitieniveau.zicht turfkade

...continue reading

Een goed beeldkwaliteitsplan regelt de essentie en daagt uit!

In het beeldkwaliteitsplan is het stedenbouwkundig ontwerp vertaald in welstandscriteria voor de inrichting en de bebouwing. Hierdoor wordt een gewenste samenhang tussen inrichtingselementen verkregen.

Kernbegrippen bij beeldkwaliteit zijn structuur, identiteit en belevingswaarde. ...continue reading

1 Comment

Opdrachtgever: Go Ahead Eagles / StadionWonen
Locatie: Deventer
datum: april - oktober 2012

In opdracht van StadionWonen en de Go Ahead Eagles heeft CZT Ruimtelijk Advies het Stedenbouwkundig plan voor de stapsgewijze vernieuwing van het voetbalstadion De Adelaarshorst getekend. De opgave ging uit van vervanging van de Lea Halle Tribune door een nieuwe tribune en een woongebouw. Ook moest er een oplossing voor vergroting van de sponsoraccomodatie worden gevonden.

24feb2012 V02Er is een plan ontworpen wat uitgaat van een nieuw profiel van de Vetkampstraat wat de confrontatie groot <> klein recht doet, hierin is ook een inrichting van deze straat meeontworpen. Met betrekking tot de ingang van het stadion is een privé-ruimte bij het stadion verworden tot een 24feb2012 V03openbaar plein met uitstraling naar de buurt en met engelse sfeer op wedstrijddagen. Het geheel is gevat in een stedenbouwkundig ontwerp, fasering en beeldkwaliteitscriteria.
In het vervolg van de opdracht is door CZT Voorzijde masterplanruimtelijk advies het gehele masterplan samengesteld, dit masterplan bestaat uit een logische aaneenschakeling van de ambitie van de club, de problemen en kansen, vertaald in ruimtelijke opgaven en oplossingen, maar ook organisatorische aanpak, aandacht voor milieu en natuurlijk voor verkeer en parkeren. Het masterplan is goedgekeurd door het college van B&W van Deventer en zonder zienswijzen vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke en organisatorische contouren van de herontwikkeling van het stadion van Go Ahead Eagles geregeld.

Aan de noordzijde van de kern Heerde ligt een overgangsgebied tussen het landschap van de Veluwerand en de dorpskern. Naar landschappelijke fragmenten bestaat dit gebied uit sportterreinen, bedrijfsterrein, maisvelden en infrastructuur.
In combinatie met het actualiseren van het bestemmingsplan voor het bedrijven- en het   sportterrein was de opgave het ontwikkelen van een aanvullend woonwerklandschap.Heerde - plankaart

Door gebruik te maken van de aanwezige historische structuren is een deel van het gebied ingevuld met de kenmerkende typologie van woonboerderij met werkplek. De strook langs de Zwolseweg is gebruikt als zichtlocatie voor een drietal autobedrijven. Het overgangsgebied is bedrijfsterrein met een zonering in milieucategorieën.

 

Op de Hoornse Enk is een nieuw woonwerklandschap ontworpen met doorzichten, landschappelijke elementen enHeerde - Eeuwlandseweg een eigen ontsluiting. De historische structuur en het reliëf hebben aanleiding gegeven voor het stedenbouwkundig ontwerp met een grote open ruimte en en wadi voor de waterberging en afvoer.

Heerde - doorsneeHet stedenbouwkundig plan is gedetailleerd uitgewerkt en voorzien van beeldkwaliteitscriteria voor de verschillende deelgebieden.