Tag Archives: stedenbouwkundig ontwerp

Hoge Hexel is een dorpskern in Twente; een kleine kern van geconcentreerde bebouwing op de flank van een stuwwal. Omdat er sprake is van bedrijfsverplaatsing aan de rand van deze kern is een ruimtelijke visie opgesteld over de toekomst van Hoge Hexel.

analyse van structuren van Hoge Hexel
analyse van structuren van Hoge Hexel

De structuur van de kern is in beeld gebracht op basis van de lagen van historie, landschap en ondergrond. De ligging op de helling van de stuwwal en de analyse van de structuur vormt het  uitgangspunt voor het ontwerp. Door het reliëf in beeld te brengen in de vorm van een boomsingel en een waterloop wordt de hooggelegen es verbonden met het laagliggende beekdal. Op de locatie die vrijkomt door het vervallen van milieucontouren kan nieuwe woningbouw ontwikkeld worden in de nieuwe interpretatie van het agrarisch erf.

ontwerpschets
ontwerpschets
vogelvlucht
vogelvlucht

 

 

 

 

 

 

Een vrijliggend erf, bestaande uit diverse woningen komt in het open landschap ter zijde van het dorp te liggen, uitkijkend over het beekdal. Als laatste wordt een monumentale schuur, met kenmerkend vlechtwerk van stro als gevelbekleding, onderdeel van een horeca-gelegenheid aan de rand van de kern.

vogelvlucht Hoge Hexel
vogelvlucht Hoge Hexel

Het plan is opgesteld in opdracht van de diverse grondeigenaren en gebruikt om de financiele en politieke haalbaarheid van de bedrijfsverplaatsingen te onderzoeken. Hoewel alle partijen positief tegenover de in beeld gebrachte toekomstvisie staan is er -met name door de slechte economische tijd- geen vervolg aan de ontwikkeling gegeven.

Opdrachtgevers:    Diverse particuliere grondeigenaren
locatie:                   Hoge Hexel (gemeente Wierden)
datum:                   2011

Status: in uitvoering
opdrachtgever: Explorius BV

locatie: Den Ham (gemeente Twenterand)
datum: februari - december 2012

Aan de zuidkant van het dorp Den Ham wordt 10 hA grond ontwikkeld als bedrijventerrein. CZT Ruimtelijk Advies heeft in 2012 het stedenbouwkundig plan en de beeldkwaliteitscriteria voor deze locatie ontworpen.

Essentieel voor de opgave waren de landschappelijke randen, de noodzakelijke waterberging en interne flexibiliteit. Dit bedrijventerrein wordt onderdeel van het aanzicht van Den Ham. Het regenwater moet binnen het project worden opgevangen en gebufferd.  En de inrichting moet ruimte bieden aan alle maten bedrijven, inclusief woonwerkwoningen. Kortom een interessante opgave voor een dragende en beeldbepalende structuur die een maximum aan vrijheden organiseert.

Stedenbouwkundige Ontwerp Kroezenhoek - Den Ham
Stedenbouwkundige Ontwerp Kroezenhoek - Den Ham

Door het gebied is een centrale as ontworpen, deze brengt organisatie en verkeersontsluiting. maar het is ook de drager van ruimtelijke kwaliteit dor de doorlopende bomenrij. Tevens is de centrale zone breed genoeg voor een waterpartij die in niveau kan fluctueren (het profiel laat een niveaustijging van 40 cm toe) waarmee voldoende waterberging wordt gemaakt. Op de knik in de centrale as is een klein bastion gemaakt, een landschappelijk element met wat bankjes waar even genoten kan worden van het groene uitzicht.

principe Centrale As
principe Centrale As

 

De verkaveling is zeer flexibel. Het middengebied kan op vele wijzen worden opgedeeld in grote en kleine kavels, terwijl de kavels langs de randen een gefixeerde dieptemaat hebben maar variabel zijn in hun breedtemaat. Aan de landschapszijde en de dorpskant worden beeldkwaliteitscriteria meegenomen, met name gericht op een rustig en samenhangend beeld. Aan de zuidzijde is bewust de voorzijde van de kavels gericht op het landschap waardoor een samenhangend kwaliteitsbeeld kan ontstaan.

verkeer prent
verkeer
functionele prent
programma
water prent
water

 

 

 

 

 

Het regenwater van het terrein wordt verzameld in bekkens aan de nood en zuidzijde en in de centrale waterpartij. Dit watersysteem is gescheiden middels een lage grondwal van de watergangen in het aansluitende landschap, hierdoor kan water vastgehouden worden. Het niveau van het water kan met 40 cm toenemen zonder overlast voor het bedrijfsterrein, dit is voldoende voor de . Middels een waterinlaat, een rondlopend systeem en een geknepen uitlaat ontstaat een gereguleerde doorstroming. Hierdoor wordt piekbelasting op het omliggende watersysteem voorkomen.

1 Comment

Inleiding

Garden City Concept by Howard
Garden City Concept

Het creëren van de ‘Gezonde Stad’ is voor vele planners de aanleiding van concepten en ideeën geweest. Denk bijvoorbeeld aan Ebenezer Howard die met zijn Garden Cities een gezond leefmilieu trachtte te genereren. Als we het begrip gezondheid breed genoeg definiëren staat het waarschijnlijk aan de basis van merendeel van de ruimtelijke concepten voor stad en landschap.

 

...continue reading

opdrachtgever: particulierHoge HExel, ruimtelijke verkenning 1
locatie: Hoge Hexel, gemeente Wierden
datum: juni 2011

Als visie op de ontwikkelmogelijkheden in het buurtschap Hoge Hexel is door CZT Advies een ontwerp gemaakt. Uitgangspunt is het vrijkomen van enkele locaties door de verhuizing van een zeugenopfokbedrijf. Binnen de hierdoor vrijkomende geurcontour is een interessante ontwikkeling mogelijk. ...continue reading

Opdrachtgever: Steen Vastgoed, Amsterdam
locatie: Almelo
datum: juli 2012

inrichting juli12Als invulling van een particulier initiatief van een projectontwikkelaar is door mij een verkenning. Deze verkenning heeft tot doel de mogelijkheden en vormgeving van een supermarkt op de locatie aan de Nieuwstraat te Almelo in beeld te brengen. De specifieke stedenbouwkundige aspecten van de locatie én van het programma van een supermarkt, zoals parkeren en bevoorrading, zijn onderzocht en in een massastudie gevat.

 

Op basis van dit ontwerp heeft de gemeentelijke toetsing plaatsgevonden.

perspectief voor01

1 Comment

Opdrachtgever: Go Ahead Eagles / StadionWonen
Locatie: Deventer
datum: april - oktober 2012

In opdracht van StadionWonen en de Go Ahead Eagles heeft CZT Ruimtelijk Advies het Stedenbouwkundig plan voor de stapsgewijze vernieuwing van het voetbalstadion De Adelaarshorst getekend. De opgave ging uit van vervanging van de Lea Halle Tribune door een nieuwe tribune en een woongebouw. Ook moest er een oplossing voor vergroting van de sponsoraccomodatie worden gevonden.

24feb2012 V02Er is een plan ontworpen wat uitgaat van een nieuw profiel van de Vetkampstraat wat de confrontatie groot <> klein recht doet, hierin is ook een inrichting van deze straat meeontworpen. Met betrekking tot de ingang van het stadion is een privé-ruimte bij het stadion verworden tot een 24feb2012 V03openbaar plein met uitstraling naar de buurt en met engelse sfeer op wedstrijddagen. Het geheel is gevat in een stedenbouwkundig ontwerp, fasering en beeldkwaliteitscriteria.
In het vervolg van de opdracht is door CZT Voorzijde masterplanruimtelijk advies het gehele masterplan samengesteld, dit masterplan bestaat uit een logische aaneenschakeling van de ambitie van de club, de problemen en kansen, vertaald in ruimtelijke opgaven en oplossingen, maar ook organisatorische aanpak, aandacht voor milieu en natuurlijk voor verkeer en parkeren. Het masterplan is goedgekeurd door het college van B&W van Deventer en zonder zienswijzen vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke en organisatorische contouren van de herontwikkeling van het stadion van Go Ahead Eagles geregeld.

Aan de noordzijde van de kern Heerde ligt een overgangsgebied tussen het landschap van de Veluwerand en de dorpskern. Naar landschappelijke fragmenten bestaat dit gebied uit sportterreinen, bedrijfsterrein, maisvelden en infrastructuur.
In combinatie met het actualiseren van het bestemmingsplan voor het bedrijven- en het   sportterrein was de opgave het ontwikkelen van een aanvullend woonwerklandschap.Heerde - plankaart

Door gebruik te maken van de aanwezige historische structuren is een deel van het gebied ingevuld met de kenmerkende typologie van woonboerderij met werkplek. De strook langs de Zwolseweg is gebruikt als zichtlocatie voor een drietal autobedrijven. Het overgangsgebied is bedrijfsterrein met een zonering in milieucategorieën.

 

Op de Hoornse Enk is een nieuw woonwerklandschap ontworpen met doorzichten, landschappelijke elementen enHeerde - Eeuwlandseweg een eigen ontsluiting. De historische structuur en het reliëf hebben aanleiding gegeven voor het stedenbouwkundig ontwerp met een grote open ruimte en en wadi voor de waterberging en afvoer.

Heerde - doorsneeHet stedenbouwkundig plan is gedetailleerd uitgewerkt en voorzien van beeldkwaliteitscriteria voor de verschillende deelgebieden.